Cum sa slabesti la fața

Dieta hajduker.huti 8 kg in 7 zile - YouTube | Dieta, Youtube, Memes

Scȃnteia, martie Anul 22, nr.

cum sa slabesti la fața hogyan fogyhatok el több zsírt

Ţăranii muncitori din comuna Ber­­gftin, raionul Alba, se aflau la muncă, ia câmp. Printre ele, izbucneau limbi; uriaşe de foc. Au alergat oamenii să stingă focul, să-şi salvteze casele, şurele incendiate. Insă vântul puternic rupea scânduri, pale de nutreţ aprinse şi le purta pe' alte case, pe alte grajduri, şuri şi coteţe. Mereu, alte valuri de foc se ridicau.

Oamenii au luptat icu îndârjiresă-şi salveze- bunurile. Au venit şi ţărani muncitori din împrejurimi pentru a le da ajutor. Au venit pompierii dela Alba Iui ia, Deva, Sibiu. Deabia el ön putut să stăvilească incendiul. De curând Administraţia Asigurărilor de Stat a trimis pe reprezentanţii săi să plă­tească despăgubirile cuvenite sinistraţilor din Berghin. In ograda căminului cultural se adunase multă lume. Bărbaţi, femei, tineri şl bă­trâni din comună şi din satele din împre­jurimi au venit să se bucure împreună cu familiile sinistraţilor de ajutorul acor­dat de Asigurările de stat, create de re­gimul de democraţie populară.

Florlca Burzescu a primit 4.

Cum scapi de grăsimea de pe față fără bisturiu

In faţa comisiei a venit ţăranul munci­tor Szeghedi Ştefan, care pentru pagubele suferite în timpul incendiului a primit ca 'despăgubire 8. Ţăranul muncitor Coman Gheorghé a primit despăgubire pentru grajd, şură şi pentru pătulul care au fost distruse egészségügyi tippek a malayalamban fogyáshoz incendiu, suma de 7.

Ludovic Martin Maria, de naţionalitate germană, a primit 7. Cu banii primiţi dela ADAS, mulţi din­tre sinistraţii din comuna Berghip au în­ceput încă din prima zi să-şt cumpere ma­teriale necesare pentru a-şl construi alte locuinţe, în locul celor distruse de incen­diu. Regimul nostru de democraţie populară "poartă o mare grijă avutului oamenilor muncii dela oraşe şi sate, bunei lor stări materiale. Acest fapt se oglindeşte şi în crearea sistemului asigurărilor sociale care a luat fiinţă în anul La ADAS se asigură : clădirile şi casele de locuit ale cetăţenilor îm­potriva incendiilor, inundaţiilor, furtuni­lor ; vitele şi animalele de muncă de pe lângă gospodăriile ţărăneşti, pentru cazuri de accidente şl mortalitate; culturile agri­cole contra grindinel, ploilor torenţiale, incendiilor, etc.

Deasemeni, se asigură prin această instituţie persoanele contra acci­dentelor în timpul călătoriilor, bagajele şi mărfurile pe timpul transportului pe căile ferate, rutiere şi pe apă.

Despăgubirile sunt plătite de către ADAS din sumele în­casate drept prime tarifare de asigurare.

In opoziţie fundamentală cu vechile socie­tăţi de asigurare capitaliste, cáré aveau drept -scop profitul şi îmbogăţirea capita­liştilor — asigurările de stat ADAS con­stituie o instituţie prin care statul demo­crat-popular, ocrotind avutul celor ce muncesc, sprijină pe oamenii muncii dela oraşe şt pe ţăranii cu gospodării mici şi mijlocii, cu scopul de a-i feri de pagubele provocate de calamităţi, vine in ajutorul celor ce muncesc.

Nanov, din raionul Alexandria, regiunea Bucureşti, nu există o situaţie clară a lucrărilor executate cu tractoarele S. Secretarul organizaţiei de bază, Anghel Stavarache, din comuna Ploşca — arăta deasemeni corespondentul — face chefuri cu chiaburii. Fostul secretar al sfatului popular comunal, MIncă Iacob, a protejat chiaburii. El este contabil cum sa slabesti la fața sfatul popular comunal.

Nanov să-şl pună la punct evidenţa lucrărilor efectuate.

cum sa slabesti la fața zsírvesztés omron

Adunarea membrilor organizaţiei de bază din comuna Ploşca l-a scos pe Anghel Stavarache din munca de secretar. Pen­­trucă a înlesnit chiaburilor să se sustragă dela colectare, Mincă Iacob a fost scos din funcţia de contabil şi trimis în judecată.

Banghereanu nr. Această scrisoare a fost înaintată Mi­nisterului Poştelor şl Telecomunicaţiilor care ne-a răspuns că cele semnalate co­respund realităţii. Fostul diriginte al Ofi­ciului P.

Tovarăşii dela secţiile de difuzare a presei vor controla odată pe lună fiecare oficiu poştal şl vor verifica dacă ziarele sunt primite cu regularitate. Această lipsă se dâtoreşte şl faptului că unele cooperative meşteşugăreşti nu li­vrează şantierului comenzile făcute.

Genau entgegengesetzt (Román translation)

Abia după 76 de. Scrisoarea corespondentului voluntar a fost trimisă Uniunii Centrale a Cooperati­velor Meşteşugăreşti care ne-a răspuns că cele sesizate de corespondent sunt juste. Pentru nerezolvarea la timp a comenzi­lor şantierului, naval. Brigada tinerelor fete dela fabrica de medicamente nr. Í In liniştea care domneşte în secţia da ambalaj a Fabricii de Medicamente nr.

  • Scȃnteia, martie (Anul 22, nr. ) | Arcanum Digitheca
  • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?

In jurul uneia dintre mese lucrează patru fete tinere, îmbrăcate în halate şi bonete albe. Sunt membrele brigăzii ute­­miste stahanoviste, mândria fabricii. Unii to­varăşi din comitetul de întreprindere sus­ţineau că în secţia ambalaj nu se pot face economii. Utemistele însă au hotărît ca prin faptele lor să dovedească contrariul, să arate tuturor valoarea lucrurilor mă­runte.

Dela un folyamat esszé fogyni au început să umble cu mai multă grijă cu sticlele în care am­balau medicamentele. Ast­fel, brigada a realizat în ultimul trimestru al anului economii la sticle în va­loare de lei, iar în luna Ianuarie a acestui an de lei.

Dar acesta nu a fost decât începutul. Brigada era în căutarea de noi metode pentru realizarea de economii. Şi le-a. In primul rând membrele brigăzii au reuşit. Astfel, la ambalaj ele au început să facă pa­chete de 50 tuburi de medicamente în loc de 10, economisind astfel atât hârtia de ambalat cât şl timpul necesar acestei ope­raţiuni. Toate acestea sunt lucruri mici — după cum spun însăşi membrele brigăzii — dar adunate la un loc dau rezultate mari.

De curând brigada a făcut o nouă propunere cum sa slabesti la fața îmbunătăţirea muncii, Până acum, granulele de fosfovit se ambalau în sticle, apoi în cutii de carton. Aplicând noile cunoştinţe cu privire la medicamente, do­bândite la şcoala de calificare şi bazân­­du-se pe faptul că acest medicament — cum sa slabesti la fața — nu absoarbe apa, brigada a propus ca el să fie ambalat în pungi de hârtie şi apoi în cutii, de carton, lucru care lefogy lapos mellkas contribui la reducerea preţului de cost al medicamentului.

Viaţa tinerelor membre ale brigăzii se împleteşte strâns cu însăşi viaţa fabricii.

cum sa slabesti la fața slabesti mancand

Incând au venit pentru prima dată aici, cea de á doua clădire, în care se află astăzi şi secţia lor, deabia se construia.

Când au intrat în fabrică, membrele bri­găzii erau muncitoare necalificate.

Ele au urmat cursul de calificare de gradul I şi în prezent urmează cum sa slabesti la fața de calificare de gradul II. Văzând că datorită aplicării unor noi metode de muncă vechile norme pot fl uşor depăşite şl nu mal constltue un sti­mulent, membrele brigăzii au propus revi­zuirea normelor, conştiente că în felul acesta preţul de cost al produselor-vâ scă­dea, că-şl vor da. Trebue îmbunătăţită fabricarea şi distribuirea pâinii în Capitală Organele însărcinate cu buna apro­vizionare a populaţiei muncitoare au o mare răspundere în ceeace priveşte asigu­rarea aprovizionării cu pâine a celor ce muncesc.

Faptele arată că la unele unităţi din Capitală, aprovizionarea cu acest ali­ment de bază nu se face încă în mod sa­tisfăcător. Dacă marea majoritate a fabricilor de pâine au reuşit să-şi îmbunătăţească sim­ţitor munca, dând oamenilor muncii pâine de bună calitate, mai sunt unele fabrici ale căror conduceri nu acordă atenţia cuvenită calităţii pâinii.

cum sa slabesti la fața 180 font és fogyni kell

Defecţiunilor existente în procesul de fa­bricaţie li se mai adaugă şi lipsurile în ceeace priveşte asigurarea condiţiilor de depozitare a pâinii în fabrici, până la expe­dierea spre vânzare.

Deficienţe se manifestă şi în problema desfacerii ,pâinii către populaţie prin re­ţeaua comerţului de stat. Acestea se dato­­reso in primul rând faptului că fabricile de pâine, care trebue să aprovizioneze centrele de desfacere cu ajutorul mijloa.

Proasta organizare a transporturilor, cât ş. Deaceea, sunt dese cazurile când centrele nu sunt gyors módszer a hasi zsír elvesztésére la timp. Toate aceste deficienţe se datoresc în mare măsură lipsei de preocupare şi de control permanent din partea orga­nelor Trustului de panificaţie Bucureşti director Căprăroiu Vasile şi a Direcţiei trusturilor de panificaţie din Ministerul Industriei Alimentare director Marica.

De o mare Însemnătate pentru aprovi­zionarea cu pâine a populaţiei muncitoare este organizarea în cât mai bune condi­­ţiuni a centrelor de desfacere. De comer­ţul cu pâine in Capitală răspund în mod direct O.

Trebue spus însă că aceste organe nu au făcut tot ceeace le stătea în putinţă pentru o mai bună organizare şi funcţionare a reţelei de desfacere a pâinii. Astfel, unele centre de pâine sunt Insta­late în încăperi necorespunzătoare, neîn­­căpătoare, deteriorate, nehigienice, iar altele nu sunt înzestrate nici cu utilajul ne­cesar. Secţiunile comerciale ale unor sfaturi populare raionale se dezinteresează de a­­ceastă problemă.

Érdekesmegbeszélések